Zacznij Oszczędzać 

Mój Prąd 4.0

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Budżet (łączny dla MP3 i MP4 naboru)

Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 855 000 000

Grantobiorcy (wnioskodawcy)

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Forma dofinansowania

Dla Grantobiorców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

 

-dla mikroinstalacji fotowoltaicznej nie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

-dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

-dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

magazynowania ciepła -nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

magazynowania energii elektrycznej -nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

systemu zarządzania energią HEMS/EMS -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła

 

Dla Grantobiorców łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

 

 Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

-dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

-dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:

 

-magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

-magazynowania energii elektrycznej - (magazyn energii elektrycznej – akumulator

o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) -  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;

-systemu zarządzania energią HEMS/EMS -  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

 

Dla Grantobiorców łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Rodzaje przedsięwzięć

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznycho zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

 

 • Nie podlegają dofinansowaniuprzedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła 

 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.
 • Przedsięwzięcia polegające nazakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

 • Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system)rozumie się system zarządzania energią w budynku .
 • Pod pojęciem EMS (ang. energy management system)rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów a w przypadku nadmiaru produkowanej energii - oddanie do sieci energetycznej. Nie są kwalifikowane pojedyncze elementy np. inteligentne gniazdka. Kwalifikowalność pojedynczego elementu jest uwzględniona w przypadku, gdy jest on częścią składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

Okres kwalifikowalności kosztów

Od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

 • rozpoczęcie przedsięwzięcia- poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);

 • zakończenie przedsięwzięcia - przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stanowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza;

Warunki dofinansowania

 • Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła i system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r.
 • Dofinansowanie udziela się na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:

 • za wszystkie elementy (pozycje) wymienione na fakturach lub paragonach imiennych przedstawionych do wniosku o dofinansowanie - dokonano zapłaty w całości;
 • wszystkie urządzenia zostały trwale podłączone i uruchomione;
 • dokonano zgłoszeń lub poinformowano odpowiednie instytucje o dokonanej inwestycji;

Uwagi

NFOŚiGW będzie Beneficjentem grantu (programu grantowego) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020 realizowanego w raamch osi XI REACT-EU). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (na każdym etapie – m.in. oceny wniosku, wniosku refundacyjnego) konieczne będzie dokonanie korekty/uzupełnień/wyjaśnień wniosku przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę) lub w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień regulaminu lub programu w okresie trwałości nastąpi wypowiedzenie umowy o dofinansowanie.

Dokumenty dla Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4)

Aktualne rządowe

Dofinansowania

Zapewniamy możliwość krótkich terminów montażu oraz bieżącą obsługę zgłoszeń reklamacyjnych.

 25/30 lat na moc nominalną paneli zgodnie z kartą katalogową.

Kompleksowo  obsługujemy inwestycje z zakresu wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii.

Gwarancja 5 lat na wykonane prace montażowe.

Pomagamy w doborze dotacji oraz w załatwieniu formalności, w tym ulgi "Mój prąd".

Dostarczamy najwyższej jakości urządzenia fotowoltaiczne renomowanych producentów.

INFOLINIA

FAQ

Czy budowa konstrukcji pod instalację fotowoltaiczną wymaga pozwolenia na budowę?
Według obecnie obowiązującej ustawy o odnawialnych źródłach energii pozwolenia na budowę nie wymagają mikroinstalacje. A są to instalacje o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Pozostałe instalacje wymagają pozwolenia na budowę. Dla przykładu jeśli instalacja wynosi łączną moc np.189 kWp – wymaga pozwolenia na budowę. Standardowo konstrukcje są niższe i zgodnie z nowelizowana ustawa o OZE nie potrzeba pozwolenia na taką budowę, niezależnie czy jest to budowana na gruncie, czy na dachu
Czy instalacja fotowoltaiczna działa w pochmurne dni?
Tak, instalacja działa, ale produkcja energii elektrycznej jest mniejsza.
Ile trwa proces montażu?
Wszystko zależy od wielkości instalacji. W przypadku średniej wielkości gospodarstwa domowego są to 1-2 dni.
Czy system fotowoltaiczny jest bezobsługowy?
System jest w 100% bezobsługowy – prąd produkuje się bez konieczności Twojej ingerencji.

Zapraszamy do indywidualnego kontaktu.

Zadzwoń lub napisz do nas!

Wyrażasz zgodę na kontakt telefoniczny w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Zobacz całość zgody (Polityka Prywatności).

+48 881 500 933

kontakt@somergy.pl

Tarnów, ul. Rozwojawa 28 biurowiec b1

Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 16:00

SOMERGY SP. Z O.O.
NIP: 993 068 48 65
PLN 83 1050 1722 1000 0090 8143 3717

SOMERGY © Prawa autorskie 2022